استاندار به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با خانواده مرحومه سمانه ترشابی ،خبرنگار خبرگزاری فارس و خاورستان که در جاده بیرجند قاین،بر اثر تصادف جان خود را از دست داده بود،دیدار و از آنها دلجویی کرد.