#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها کرونایی جا دارد معاونین معزز استاندار مسولین حوزه گردشگری استان خراسان جنوبی موضوع ارایه خدمات سفر یا عدم ارایه خدمات سفر را در استان به صورت کامل و شفاف بیان کنند و تعارضات به وجود آمده احتمالی در گفته ها ی خود را به صورت شفاف و دقیق بیان نمایند مردم به خاطر گفتمان های متضاد در این مورد دچار سردر گمی هستند و مسلما عدم شفافیت در این روزهای کرونایی که باید اعتماد عمومی جلب شود تا این ویروس منحوس از جامعه با همکاری و همدلی مردم و مسولین رخت بربندد. این تضاد گفتار ها و آمار و ارقام دادن ها دوگانگی به وجود آورده است