دلیل عدم افزایش پرواز در مسیر بیرجند-مشهد و بالعکس و دلیل لغو منظم این پرواز (هرماه / یک بار) چیست ؟

علی رغم قول ایران ایر به استان مبنی بر افزایش پروازهای مسیر بیرجند-مشهد و بالعکس ، اکنون تنها یک روز در هفته این پرواز انجام میشود و آمار نشان میدهد : از آبان سال جاری ، ماهی یک بار این پروز لغو شده است. با توجه به استقبال خوب مردم استان از این پرواز و اشغال ظرفیت کامل صندلی های آن ، دلیل لغو منظم ! این پرواز در پنجشنبه هر ماه چیست ؟!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور