دعوت مدیر انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار خراسان جنوبی به مشارکت حداکثری فعالان گردشگری در انتخابات ریاست جمهوری

احمد کاشانی مدیرعامل سازمان مردم نهادانجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار ، عموم مردم شریف و به ویژه فعالان گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی را به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.
در قسمتی از این بیانیه آمده است :
«از سوی جامعه فعالان گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی و همچنین جوانان پرشور و عزتمند فعال در سازمان مردم نهاد انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار ، عموم مردم شریف به ویژه فعالین صنعت گردشگری صنایع دستی خراسان جنوبی را به مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت میکنیم.»

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور