#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

یک باند سقط جنین توسط سازمان اطلاعات سپاه در بیرجند شناسایی و دستگیر شدند.

افراد سودجویی که دارو ها‌ی غیر مجاز را با ۲۰ برابر قیمت به مردم می‌فروختند؛ فاقد هر گونه سواد پزشکی و تخصص در این زمینه  بودند و تاکنون به انجام چندین مورد سقط جنین اعتراف کردند و به عوارض خطرناک و جبرنا ناپذیر این داروها اذعان دارند.

این افراد با تبلیغ در صفحات اینستاگرامی به نام پزشکان قلابی، اقدام به تجویز دارو‌های سقط جنین می‌کردند و حتی برای باور پذیر کردن تبلیغات خود از شگرد‌های مختلفی استفاده می‌کردند.

در قانون جوانی جمعیت، مجازات‌های سقط جنین، فروش دارو و تبلیغ در این زمنیه تشدید شده است.آژیر خطر پیری موجب شد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب برسد، بر اساس ماده ۵۶ این قانون سقط جنین ممنوع است و مجازات‌هایی در این زمینه  برای آن پیش بینی شده، اما هستند افراد سودجو و پزشک نما‌هایی که حاضرند به خاطر منافع مالی دست به این عمل غیر قانونی بزنند که در روز‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه یک باند سه نفره سقط جنین را در شهر بیرجند شناسایی و دستگیر کرد.