بهاری مدیرکل دفتراموراجتماعی استانداری خراسان جنوبی از مرکز روزانه حمایتی آموزشی کودک وخانواده مهر آفتاب دیدن کرد.

مدیرکل دفتراجتماعی استانداریدراین دیداربر نظارت بسیارکامل ودقیق بهزیستی بر مراکز وموسسات فعال درمسائل اجتماعی تاکیدکرد.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی در حوزه های اجتماعی خواست مطالبه گری از سازمان ها و وزارت خانه ها برای افزایش سهم اعتبارات استان افرایش داده و با ارائه طرح های ابتکاری و تو در حوزه های اجتماعی تحرک بیشتری ایجاد کنند.
در این دیدار مدیرکل دفتراجتماعی استانداری خراسان جنوبی را  مدیرکل، معاون اموراجتماعی وحراست بهزیستی استان، مدیربهزیستی بیرجندو نماینده سمنهای استان از مرکز روزانه حمایتی آموزشی کودک وخانواده مهرآفتاب همراهی کردند .
درابتدای این دیدار عرب نژاد مدیرکل وشیخانی معاون اموراجتماعی بهزیستی استان گزارشی از اقدامات بهزیستی و مراکز زیرمجموعه فعال بهزیستی درزمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه نمودند.