معاون اورژانس خراسان جنوبی از مسمومیت ۴۵ نفر در پاییز امسال با گاز مونوکسید کربن خبر داد.

عباسی معاون اورژانس خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهر امسال تاکنون، کارکنان اورژانس در سطح استان به ۱۹ مأموریت ناشی از مسمومیت افراد با گاز مونوکسید کربن اعزام شده اند.

او افزود: طی این تعداد مأموریت مشخص شده است که ۴۵ نفر بر اثر استنشاق این گاز دچار مسمومیت شده اند.

عباسی بیان کرد: از ۴۵ نفری که کارکنان اورژانس استان بر بالین آن‌ها حاضر شده و خدمات پزشکی اولیه را ارائه کرده اند، ۲۸ نفر به بیمارستان‌های سطح استان اعزام شده اند.

معاون اورژانس خراسان جنوبی با اشاره به خطرناک بودن گاز مونوکسید کربن برای انسان عنوان کرد: در مدت مذکور، ۷ نفر بر اثر استنشاق گاز جان خود را از دست داده اند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور