از ابتدای فروردین ۱۳۰۰ تا فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۵ هزار و ۲۱۸ نفر در استان به نام مهدی نامگذاری شده اند.

 مدیرکل ثبت احوال استان گفت: از ۱/۱/۱۳۰۰ تا فروردین ۱۴۰۰ ، تعداد ۲۷ هزار و

مهدی، نام بیش از ۲۵ هزار نفر در خراسان جنوبی۲۷۴ نفر در استان به نام  و القاب حضرت ولی عصر(عج) نامگذاری شده اند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۱۸ نفر به نام مهدی، هزار و ۳۴۶ نفر به نام حجت، ۱۰۱ نفر به نام قائم و ۶۰۹ نفر به نام صالح بودند.

مهرآور افزود: پارسال هم ۱۴۱ نفر به نامهای مهدی، حجت و صالح نامگذاری شدند که به ترتیب ۱۱۳ نفر نامشان مهدی، ۲۰ نفر  صالح و ۸ نفر هم  نامشان حجت است.