وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی  در شورای مسکن خراسان جنوبی، اظهار کرد: در طرح مسکن ملی ۲۲ هزار واحد شهری و ۱۸ هزار واحد روستایی برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت طرح مسکن ملی در خراسان جنوبی، افزود: ۷۹ هزار و ۸۵ مورد مجموع ثبتنام های انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۳ هزار و ۴۹۶ مورد تایید نهایی تجمعی شده، ۲۰ هزار و ۹۷۳ مورد در دست اجرا، ۴۶ هزار و ۷۰ تعداد واحد زمین،۶ هزار و ۷۳۱ تعداد واحد دارای فونداسیون، ۳ هزار و ۴۳ واحد دارای اسکلت و سقف، ۹۶۶ واحد دارای سفت کاری و ۵۲۷ واحد دارای نازک کاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به اراضی خود مالکی اشاره و عنوان کرد: هر متقاضی که خودش زمین داشته باشد هم میتواند در طرح مسکن ملی شرکت کرده از تسهیلات استفاده کند.

داعی بیان کرد: در بحث اراضی خود مالکی نیز ۷۹۹ واحد انعقاد قرارداد با بانکها که عمدتا بانک مسکن میباشد انجام شده است.

وی اظهار کرد: در بحث آماده سازی اراضی در بیرجند آماده سازی را بنیاد مسکن انجام داده و شهرداری موضوعیت ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تا پایان هفته هر شهرداری که برای آماده سازی زمین اعلام آمادگی کند بحث آماده سازی به بسیج واگذار و تعیین تکلیف خواهد شد در غیر اینصورت وارد فاز دوم میشود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور