هزار و ۱۹۳ نوزاد دختر در دو ماه گذشته در خراسان جنوبی متولد شد.

 مدیرکل ثبت احوال استان  گفت: در این مدت

ولادت ۱۱۹۳ دختر در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۴۴۷ واقعه ولادت در استان ثبت شد.

مهرآور نسبت جنسیتی ولادت در دو ماه گذشته را به ازای واقعه هر ۱۰۰ دختر به ۱۰۵ پسر اعلام کرد و افزود: در این مدت ۱۷ مورد دوقلوزایی و یک مورد سه قلوزایی در استان ثبت شد.

وی از کاهش ۶.۶ درصدی ولادت‌ها در دوماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت هزار و ۵۹۹ واقعه ولادت در شهر‌ها و ۸۴۸ واقعه ولادت در مناطق روستایی استان ثبت شد.

مدیر کل ثبت احوال استان میانگین سن مادران در استان را ۲۹.۶ سال و پدران را ۳۳.۴ سال اعلام کرد.

وی فراونی نام دختران در این مدت را به ترتیب فاطمه ، فاطمه زهرا ، زهرا ، زینب و حلما و فروانی نام پسران را به ترتیب امیرعلی، امیرحسین، علی، ابوالفضل و محمد ذکر کرد.