گاز بهای مشترکان خانگی خراسان جنوبی که کمتر از ۲۰۰مترمکعب مصرف گاز دارند رایگان است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: طبق دستورالعمل وزیر نفت ۳طرح گاز بهای رایگان برای مشترکان کم مصرفتشویقی برای مشترکان خانگی در نظر گرفته شده است.

هاشمی گفت: در طرح اول برای کلیه واحد‌های خانگی که مصرف ماهیانه آنها در ماه‌های سرد سال (دی، بهمن، اسفند و نیمه اول فروردین) کمتر از ۲۰۰مترمکعب باشد گاز بهای مصرفی رایگان محاسبه می‌شود.

وی گفت: در طرح دوم هم چنانچه مشترکان شامل گاز بهای رایگان نشوند، اما مصرف گاز آنها نسبت به میانگین مصارف ماه‌های مشابه در سال‌های ۹۶و۹۷ بیش از ۱۰درصد کاهش داشته باشد گاز بهای آنها با ۱۵درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: همچنین برای واحد‌های خانگی که مصارف آنها ۱۵درصد بیشتر از میانگین مصارف ماه‌های مشابه در سال‌های ۹۶و۹۷ باشد گاز بها با ۱۵ درصد افزایش محاسبه خواهد شد.