لیست وضعیت رنگ بندی شهرهای خراسان جنوبی/مرکز استان و سه شهر دیگر آبی شد

🟥 🟧در حال حاضر هیچ شهری از استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد.

🟨زرد: بشرویه، درمیان، سرایان،سربیشه، طبس،فردوس، نهبندان

🟦 آبی :بیرجند، خوسف، زیرکوه، قائنات

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور