آقای استاندار یک ساعت غیر رسمی به مثابه یکی از مردم عادی بیرون بیاید و برای خانه خودتان روغن خوراکی تهیه کنید ببیند در شهر بیرجند بجز روغن خوراکی سرخ کردنی پیدا می کنید !! تازه متوجه می شوید که گزارش های روز میز شما از تامین این قلم مایجتاچ مردم شاید با واقعیت متفاوت است یا اگر درست باشد کارشناسی نیست . به نظر می آید باید مسولین تحت امر جوابگو سوالات زیادی به شما و مردم باشند . این جا گویا پاسخگویی حلقه گم شده است