#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

افتتاح های امروز در بیرجند چند نکته داشت ۱ – استاندار حداقل صحبت را بخاطر شرایط کرونایی کردند ۲ – مسولین رعایت شرایط کرونایی و بدی آب و هوا را نکردند بخصوص شهرداری بیرجند ۳ – مسولین معزز دنبال ارایه گزارش عملکرد خود بودند ۴ – در افتتاح پروژه شهرداری سخنرانان حتی از روی نوشته با اشتباه گزارش می دادند و در اصطلاح سوتی داشتند

مردمی بودن بعضی از مسولان خراسان جنوبی جای تردید دارد