مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خواستار تامین اعتبار برای ساخت انبار جدید اموال تملیکی استان شد.
مرتضی ذاکریان در نشست با معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور اظهارکرد: در راستای استقرار اداره کل اموال تملیکی استان یک طبقه از ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اختیار اموال تملیکی استان قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه در زمینه زیر ساخت‌ها اداره کل اموال تملیکی خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه است، گفت: اداره کل اموال تملیکی استان دو سوله انبار در اختیار داشته که یکی از این انبارها در سال ۹۷ دچار حریق شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارد.
وی خواستار تامین اعتبار برای ساخت انبار جدید اموال تملیکی استان شد.
وی بیان داشت: اداره کل اموال تملیکی استان در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات نیازمند تقویت است.
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز در خصوص رفع مشکلات اموال تملیکی خراسان جنوبی قول مساعد داد.
در ادامه مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به ارایه گزارش این اداره کل پرداخت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور