🔹طی حکمی از سوی احمد علی موهبتی ، استاندار سیستان و بلوچستان عادل مزاری از فرزندان خراسان جنوبی بعنوان مشاور استاندار و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران منصوب شد.