این خورشید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان به صورت جزئی دیده می شود.
🔸در تهران، خورشید گرفتگی در ساعت ۰۹:۰۴:۴۲ آغاز می‌گردد؛ در ساعت ۱۰:۱۶ گرفتگی به بیشترین مقدار خود می‌رسد و ماه، ۴۸ درصد از قرص خورشید را می پوشاند و گرفتگی در ساعت ۱۱:۳۸ دقیقه پایان می‌یابد.
🔸زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است؛ این مقدار از حداکثر ۹۸ درصد در جنوب شرق تا حداقل ۲۹ درصد در شمال غرب کشور متغیر است