شب قدر دریکی از زیباترین مساجد خراسان جنوبی همیشه غریب و با صفا بوده است امسال کرونا این غربت را بیشتر کرده است