بیانیه مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در حمایت از عملکرد استاندار خراسان جنوبی