خراسان جنوبی در میان بزرگترین زلزله های ایران با چها زلزله طبس۱۳۵۷،دشت بیاض۱۳۴۷، قاین۱۳۵۸،زیرکوه ۱۳۷۶ نگاه ویژه برای آمادگی ومقابله با این موضوع را می طلبد