آقای استاندار در این استان مدیران خدوم و کارمندان با انصافی هم داریم اما …. ۱ – تعدادی از ادارات و نهادها جوابی درست و به موقعی به مردم نمی دهند ۲- بدنه کارشناسی استان سخت گیر هستند بخاطر دستگاه های نظارتی ۳ – عملا سرمایه گذاران در تله اداری افتاده و پشیمان می شوند ۴ – باند و باند بازی در اداراتی بیش از حد تصور است که جای بررسی دارد ۵ – مردم نقطه اخر خدمت در برخی ادارات هستند ۶ -ادارتی هستند که فقط کارمند پرور هستند تا خدمتگذار مردم ۷ – باندهای گروهی نانوشته در ادارات برای رسیدن به منافع خود و یاران خود هر عمل و کاری را انجام می دهند