🔹پیشنهادات استاندار خراسان جنوبی در زمینه صنعت دام و طیور استان، نظر مساعد رئیس سازمان دامپزشکی کشور را به همراه داشت.
ملانوری در دیدار با ماکن علی رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موضوعات متعددی در زمینه ظرفیت های دام و طیور استان و صنایع مرتبط مطرح نمود.
🔹استاندار، موضوع احداث کشتارگاه های دام کوچک مقیاس در استان را به عنوان پایلوت کشور پیشنهاد داد که نظر موافق رئیس سازمان دامپزشکی کشور را جلب نمود.
🔹ایجاد زمینه مراودات بهتر و بیشتر بین استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان و همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه دام و طیور و واکسن رایگان دام در افغانستان به جهت کمک به سلامت دام استان و کشور نیز از دیگر پیشنهادات ملانوری بود.
🔹در ادامه موضوع آموزش در زمینه تشخیص و کنترل بیماری های دامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در استان نیز عنوان شد که مورد توافق قرار گرفت.