?پیشنهادات استاندار خراسان جنوبی در زمینه صنعت دام و طیور استان، نظر مساعد رئیس سازمان دامپزشکی کشور را به همراه داشت.
ملانوری در دیدار با ماکن علی رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موضوعات متعددی در زمینه ظرفیت های دام و طیور استان و صنایع مرتبط مطرح نمود.
?استاندار، موضوع احداث کشتارگاه های دام کوچک مقیاس در استان را به عنوان پایلوت کشور پیشنهاد داد که نظر موافق رئیس سازمان دامپزشکی کشور را جلب نمود.
?ایجاد زمینه مراودات بهتر و بیشتر بین استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان و همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه دام و طیور و واکسن رایگان دام در افغانستان به جهت کمک به سلامت دام استان و کشور نیز از دیگر پیشنهادات ملانوری بود.
?در ادامه موضوع آموزش در زمینه تشخیص و کنترل بیماری های دامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در استان نیز عنوان شد که مورد توافق قرار گرفت.