ضعف شدید و سو مدیریت اکثر مدیران اجرایی و روابط عمومی های خراسان جنوبی در بیان عملکرد دستگاه های اجرایی استان به مردم ،گویی مردم در نقطه اخر دانستن از سوی این بزرگوارن هستند اگر محتوایی تولید می شود صرفا در مقیاسی کوچک  بیان می گردد این روزها مردم به امید نیاز دارند گویی مدیران و روابط عمومی ها استان آرد خود را بیخته، «الک» خود را آویخته اند و منتظر پایان دولت هستند و این بدترین شکل مدیریت در کشور و خراسان جنوبی می باشد