🔹 علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی، از رایگان شدن خدمات تشخیصی و درمانی گروه سنی زیر ۷ سال تحت پوشش این بیمه، در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خبرداد.
🔹 به گفته وی، تمامی خدمات از جمله بستری، خدمات تحت نظر اورژانس و سرپایی شیرخواران و کودکان زیر ۷ سال «به استثناء داروی سرپایی» و استفاده از ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان، رایگان است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور