مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: بیشترین تعداد شکایت قصور پزشکی در استان مربوط به حوزه زنان و زایمان بوده است.

توکلی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: پارسال پرونده‌های قصور پزشکی ارجاع شده به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ۷۱ مورد بوده که درمقایسه با سال ۱۴۰۱ که ۵۹ پرونده ثبت شده افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

او با بیان اینکه از این تعداد پرونده شکایت از پزشکان، ۳۹ مورد تبرئه شده و ۳۲ مورد محکوم شده اند، افزود: پارسال بیشترین آمار شکایت بر حسب موضوع مربوط به متخصصان حوزه زنان و زایمان شامل پزشکان، جراحان و ماما‌ها بوده است.

توکلی اظهار کرد: در مجموع سال ۱۴۰۲، ۲۵ مورد تشکیل پرونده شکایت از متخصصان زنان و زایمان صورت گرفته که از این تعداد ۱۷ مورد تبرئه و ۸ مورد محکوم شده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه دندانپزشکان در رتبه بعدی به لحاظ تعداد پرونده تشکیل شده به دلیل قصور پزشکی در خراسان جنوبی هستند تصریح کرد: پارسال ۸مورد پرونده در حوزه دندانپزشکی تشکیل شده که از این تعداد ۲ مورد تبرئه شده و ۸ مورد محکوم شده اند.

او گفت: قصور پزشکی شامل کسانی می‌شود که در اثر مراجعه به کادر درمان، پزشک، کار وی را انجام نداده و یا آسیبی بر اثر تشخیص و درمان به وی وارد شده است و قوه قضائیه بر اثر میزان آسیب وارد شده پرونده را به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد که براساس آن در زمینه قصور پزشکی و محکوم شدن، اعلام جرم کنند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور