حمایت موسسات خیریه شهرستان قاین از استاندار مردمی و جهادی خراسان جنوبی