نوشته :✍️ م . ش

🔴 هم چنین این اقدام مردمی گویای رشد فکری و توسعه فرهنگی مردم استان در همراهی با استانداری توسعه گرا و قدرشناسی از خدمات ارزنده اوست.

🔷در جریان اخبار هفته های اخیر استان حول تصمیم وزارت کشور مبنی بر ضرورت انتقال و ادامه خدمت محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در سمت استاندار خوزستان ، شاهد حمایت گسترده مردم استان اعم از فعالین سیاسی و اجتماعی فارغ از گرایش سیاسی ، رسانه ها ، صنعتگران ، سازمانهای مردم نهاد ، هنرمندان ، شوراهای شهر و روستا ، کسبه و بازاریان ، نمایندگان استان در مجلس و غیره در قالب تجمع ، صدور‌ بیانیه و ‌تشکیل کمپین در فضای مجازی آن هم با یک هدف مشترک و مطالبه جدی و قاطعانه مبنی بر ضرورت عدم انتقال استاندار و ادامه فعالیتهای اثربخش و بنیادین ایشان در استان بودیم ، حمایتی خودجوش و مردمی که هم چنین بیانگر‌ قدرشناسی از زحمات و خدمات محمدصادق معتمدیان در قامت کارگزاری عملگرا ،صادق و مردمی است که منشاء تحولات گسترده و خدمات ملموسی در بخش های مختلف زبرساختی ، اقتصادی ، عمرانی و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی طی مدت ۲۰ ماه حضورش در استان شده است.

🔷و اما این موضوع و اقدام مردمی در حمایت استاندارشان از زوایای دیگری نیز حائز اهمیت و واجد ارزش است ، با نگاهی به اصل و فلسفه شکل گیری مطالبه بحق و رفتار جمعی مردم استان ، این تفسیر متبلور می شود که این شور و شعور مردم فرهنگ دوست و نجیب استان نشانه توسعه یافتگی فکری و فردی تک تک این مردمان است که با حمایت خویش از استاندار توسعه گرای استان واقعیتی ارزشمند تحت عنوان مفهوم شهروندانی مسئول با فرهنگ توسعه یافته را در ذهن و عرصه عمومی ظاهر نمود .

و خود بیانگر این است که گرچه استان به لحاظ زیر ساختی از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی تاریخی و جغرافیایی رنج می برد اما مردمانش به لحاظ ذهنی ، فکری ، فردی و اجتماعی که از پیش شرطهای توسعه هر منطقه ایست ، توسعه یافته اند و ضمن همراهی با برنامه های هدفمند به خوبی ارزشهای توسعه را شناخته و قدر زحمات کارگزاران توسعه محور را دانسته و به نوبه خود در توسعه استان طالب مشارکت هستند.

🔷 فارغ از نتیجه انتقال و تغییر محل خدمت جناب معتمدیان از خراسان جنوبی به خوزستان ، این اتفاق و واقعیت ارزشمند بی تردید وظیفه مسئولان کشوری و بخصوص مدیران استانی را در درک وارج نهادن به این نظام فکری و فرهنگی شایسته که همانا باورمندی به ضرورت و نیاز به تحول و توسعه استان و اعلام آمادگی همراهی و نقش آفرینی در تحقق آن است را با اقدام عملی و اجرایی مدیران در مسیر اتخاذ تصمیم های بزرگ و برنامه ریزی هدفمند جهت پاسخ گویی مسئولانه و مطلوب بسیار سنگین می کند .

🔷امید که مدیران و ‌بدنه سازمانی استان با الگو گرفتن از سبک مدیریت مردمی ، عملگرا ، بادرایت و توسعه محور معتمدیان ، برنامه جدی و جدیدی برای بهره مندی از این پتانسیل فکری و‌ معنوی ارزشمند مردمی در فرایند توسعه استانشان طراحی و پیاده نمایند ، هم چنین از این بستر مهیا در راستای مشارکت دادن نظام مند مردم در برنامه ها و اقدامات توسعه محور در کلیه بخش ها استفاده موثر و‌ مثبت نمایند.