این روزها در جلسات مکرر استاندار خراسان جنوبی  نسبت به رسانه ها  عکس العمل های خوب و منطقی نشان داده است و درصحبت ها خود به کرات مدیران را بر اطلاع رسانی شفاف بر اساس تعامل با رسانه های دعوت کرده است مدیرانی که درخراسان جنوبی نشان داده اند رسانه برای انها در اولویت نبوده اند و حتی در ادوار مختلف رسانه ها استان را تحریم یا برخوردها قضایی با رسانه های استان داشته اند.

این روزها استاندار جوان خراسان جنوبی بی تعارف به این دسته از مدیران تذکرات رسمی و غیر رسمی داده است که می بایست  رسانه در راه اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی استان از سوی مدیران بکار گرفته شود و این نشان از هوشمندی و تعامل استاندار کویری خراسان جنوبی دارد  و بر این محق است که رسانه جایگاه بی بدلیل در توسعه همه جانبه در جامعه دارد .

ملانوری  بر اساس تجربیات ،هوشمندی ومحل های خدمت خود به این نتیجه مهم رسیده است و در کنار شعار که برای خود بر گزیده است در جلسات مختلف با تاکید به نقش رسانه می پردازد .

اما در این میان سوال بزرگ اینجاست که مدیران رسانه گریز خراسان جنوبی تا چه حد می توانند با این سیاست معقول استاندار خود را همراه کنند ایا در این همراهی دست از لابگری ها موسوم بر داشته و رسانه ها را بر اساس کارکرد و تاثیرگذاری انتخاب می کنند یا بر اساس شاخص های دیگر . یا اینکه به روال قبل رسانه را جدا از  مجموعه های خود می بینند و سردرلاک خود خواهند داشت تا دولت به پایان کار خود برسد و انها در کسوت کارشناسی مشغول به کار گردند . این روزها در کنار تمام بایدها و شایدها  ملانوری با تاکید بر رسانه، اطلاع رسانی مردم محوری خود را اعلام می کند و می گوید شفافیت برای مردم مهمترن اصل است و این شفافیت با رسانه  ممکن می شود باید منتظر شد و دید که تا چه حد مدیران از این سیاست استاندار پیروی می کنند

تمام مقالات بدون اسم در سایت توسط سر دبیر و مدیر مسول نگاشته می شود .