حضور پرشور و حداکثری مردم فردوس در مراسم سخنرانی آیت الله رئیسی در مصلی امام خمینی(ره)

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور