حضور مردم و کادر درمان در انتخابات و دادن رای در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند