حضور رای اولی ها در آبیز زیرکوه_ پای صندوق‌ رای خراسان جنوبی