حضور رئیس جمهور درجمع کارگران معدن پرورده شهرستان طبس