🔹استاندار خراسان جنوبی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۹ تا ۱۰ صبح