🔹استاندار خراسان جنوبی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : یک شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹
ساعت ۹ الی : ۱۰:۳۰ صبح