روزنامه خراسان جنوبی رسما تعطیل شد یک بنگاه خبری با ۱۵ نفر نیرو بعد از ۱۷ سال فعالیت در استانی که هیچ یک از مسولین از رسانه ها حمایت نکرده اند و فقط انتظار داشته اند، مسولینی که فقط حرف زده اند و ژست ها خبری گرفته اند و در مسندهایی که با رسانه ها در ارتباط هستند ادم های بی کفایت را نشانده اند

باید به حال خراسان جنوبی گریست با این مسولان معززی که فقط می توانند خوب حرف بزنند و لاغیر