در عمارت باغ رحیم آباد آسیب وارده توسط موریانه ها بوده سقف که قبلا ایزوگام شده و جمع آوری شده است . سقف در بارندگی های اخیر ریزش نکرده است برداشتن سقف جزئی از عملیات مرمت بوده