بنزین یکی دغدغه های این روزها مردم در خراسان جنوبی شده است مردم و مسولین این روزها دو سر معادله این دغدغه هستند و به هر دو طرف می شود حق داد ولی در خراسان جنوبی مردم سوالات زیادی دارند و گاهی روند اطلاع رسانی و ا خبار بخصوص کشوری بعضی از مسایل را در اذهان مردم استان پر رنگ تر میکند . مهمترین سوال مردم استان این است که چرا در استان های همجورا محدویت نیست ولی در خراسان جنوبی این محدویت وجود دارد ؟ جا دارد این سوال مهم مردم را موسلین استانی چه جوابگو باشند و وضعیت کلی را برای مردم شرح دهند . مطمنا مردم شریف خراسان جنوبی مثل همیشه در کنار خادمین خود هستند و این شفاف سازی حتی اگر در مورد تحویل نحوه بنزین در استان ها همجواری هم انجام شود مطمنا همرامی مردم خواهد بود و مباحث بنزینی تمام خواهد شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور