*افزایش ۶۵ لیتر بر ثانیه نیز در مراحل پایانی اقدامات مقابله با تنش قرار دارد که تا نیمه اول تیرماه به نتیجه خواهد رسید.*

مهدی دوستی مدیرعامل شرکت آبفای استان خراسان جنوبی از افزایش ۳۲ لیتر بر ثانیه به توان تولید شهر بیرجند خبر داد.

وی با توجه به نیاز به جابجایی چندین حلقه چاه شهر بیرجند به دلیل فرسودگی جدار و کاهش آبدهی، از جابجایی چاه شماره ۱۴ این شهر خبر داد و تاکید کرد: با این اقدام ۳۲ لیتر بر ثانیه به توان تولید شهر افزوده شد.

مدیرعامل آبفای استان هم چنین حفر و تجهیز چاه ۸ دشت محمد شهر و چاه ۵ دشت مرک این شهر را از اقدامات دیگر مقابله با تنش آبی این شهر برشمرد و تصریح کرد: تلاش می شود ۶۵ لیتر بر ثانیه دیگر ناشی از این اقدام به توان تولید این شهر تا نیمه اول تیرماه افزوده شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور