جشنواره زرشک این روزها در حال تدارک و برنامه ریزی است جشنواره ای دولتی که به نظر می رسد بخش خصوصی تدارکات چی این جشنواره هستند تا مشارکت کننده در این حرکت خوب . این روزها می بایست با مردم و بخش خصوصی با صداقت رفتار کرد و از تجربیات گذشتگان کسب تجربه گویا برگزار کننده این جشنواره حتی سوابق قبلی این گونه جشنواره ها را بررسی نکرده است و بر اساس نیازی که خود احصا کرده اند استارت جشنواره را زده اند و در فرصت های باقی مانده به سراغ بخش خصوصی با یک برنامه از پیش تعریف شده امده اند ، برنامه ای که حتی برگزار کننده ریز جشنواره را مشخص کرده بود حتی در ساده ترین شکل ممکن برگزاری یک مسابقه عکس موبایلی . تعریف برگزار کننده از بخش خصوصی به نظر می رسد حامی مالی باشد تا مشارکت کننده و اتاق فکر . مهمترین رکن برتری جشنواره زرشک پیشنهاد شده این موضوع است که این حرکت برای اولین بار همزمان در چند شهرستان استان برگزار می گردد این نکته حسن بزرگ جشنواره است. در فرصت بعدی در واکاوی این جشنواره بیشتر خواهیم گفت و خواهیم نوشت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور