این روزها در محافل تحلیل هایی بر ماندن یا نمادن استاندار در استان می شود و برخی فضاها و مدیران بر اساس همین تحلیل فرضی کارهای محوله را سست و بی رمق انجام می دهند . باید به این دست مدیران گفت استاندار فعلا هستند و تا لحظه ای که نماینده عالی دولت در استان هستند هیچ کاری و طرحی در استان نباید به دچار ایراد گردد حتی اگر ایشان به تشخیص نظام در محل دیگری در سنوات آتی خدمت کنند تعلل مدیران و صحنه گردانان سیاسی در امورات استان نابخشودنی است . پیشنهاد می گردد که استاندار با این مدیران و صحنه گردانان برخورد لازم را بکنند . در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصل بر پایه خدمت به مردم و مردم سالاری و مردم مداری است . اینکه عده ای منتظر تغییر استاندار یا هر مقامی باشند تا راه را برای سیاسی بازهای خود و باند بازهای خود باز ببنید و اریکه قدرت نشسته و خود را برتر ببینند در نظام اسلامی جایگاهی ندارد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور