این روزها در چهار راه های بیرجند و در شهر بیرجند سایه غفلت مسولان حوزهای اجتماعی استان اعم از دفتر اجتماعی استان ،بهزیستی،شهرداری و نهادهای دیگر متولی . این پدیده شوم به آرامی و خزنده در حال افزایش است گویی مسولین معزز فقط به جلسات و صورت جلسه نوشتن اکتفا می کنند و اگر خبر هم از اوضاع شهر دارند سکوت کرده اند!!! جالب توجه مسولان معزز!!! رصد میدانی نشان می دهد که تعدادی قابل توجهی از این زنان جوان هستند