مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: در سال آبی جاری ، ۴۷۹هزار تن علوفه در خراسان جنوبی تولید شده است .

نصرآبادی افزود: ارزش این میزان علوفه حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان است.

وی گفت: سطح مراتع استان ،۸۴۸۵۰۷۴ هکتار است که از این سطح ۶۲۷۸ مرتع متراکم،۹۳۹۶۶۶ نیمه متراکم و ۷۵۳۹۱۳۰ کم تراکم است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۵% ارزش اقتصادی مراتع به تولید علوفه و ۷۵% ارزش های زیست محیطی می باشد افزود: جلوگیری از سیل و فرسایش خاک، استفاده از گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت آب و خاک، تولید اکسیژن و تلطیف هوا از جمله مزایای تولید علوفه است.

نصرآبادی گفت:ارزش هر کیلوگرم قیمت علوفه مرتعی معادل ۷۰درصد قیمت جو بوده که در سال جاری ۷۹۱۰۰ ریال است.

مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: ۹۳۹هزار و ۲۱۶واحد دام مجاز به مدت ده ماه از علوفه مراتع استفاده کردند.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور