مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: باید از ظرفیت دیوان محاسبات و دیگر دستگاه ها برای آمایش و ایجاد زیرساخت های تقنینی به منظور توسعه اقتصادی استان تلاش شود.
، مرتضی ذاکریان در دیدار با مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان با تاکید براینکه مشوق های کاغذی کارآمد برای جذب و نگهداشت سرمایه گذاران نیست، بیان داشت: مشوق های عملیاتی برای ترغیب و ایجاد انگیزه داشته باشیم.
وی با اذعان به اینکه جذابیت لازم و موثر برای حضور و نگهداشت نیروی انسانی در استان نداریم، بیان داشت: باید پیگیر مشوق های کارآمد در این حوزه را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت دیوان محاسبات و دیگر دستگاه ها برای آمایش و ایجاد زیرساخت های تقنینی برای استان تلاش شود، گفت: در ساخت قوانین و مقررات برای جبران عقب ماندگی ها باید خراسان جنوبی به صورت ویژه دیده شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر می خواهیم به سمت توسعه متوازن حرکت کنیم باید نگاه آمایشی و فراگیر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فاصله استان در حوزه زیرساختی با برخی استانها خیلی زیاد است، افزود: ابتدا می بایست در حوزه تقنینی و زیرساخت قانونی استان را تقویت کنیم و درخواست ها و کمبود ها را برای برنامه ریزان این حوزه به خوبی تبیین نماییم تا به شیوه اصولی و مبنایی و به صورت پایدار استان در مسیر توسعه قرار گیرد.
نظارت بر ترک فعل ها به شدت در استان مورد نیاز است
ابوالفضل حاجی نژاد مدیرکل جدید دیوان محاسبات خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نظارت بر ترک فعل ها به شدت در استان مورد نیاز است، تصریح کرد: باید از ظرفیت های قانونی برای توسعه استان استفاده شود.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با بیان اینکه نظارت ها باید در راستای خدمت و توسعه استان مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: تضییع بیت المال خط قرمز ما در دستگاه های نظارتی است و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.
وی با اشاره به اینکه در فضای تعاملی باید برای توسعه استان گام برداریم، عنوان کرد: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس رویکرد ما در استان نیز این است که کمک کننده توسعه استان باشیم.
حاجی نژاد با بیان اینکه آموزش و مطالعه صیانت بخش است،تصریح کرد: مدیرانی که هماهنگی در اجرای برنامه ها با دستگاه های نظارتی داشته اند، ریسک پذیرتر هستند.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه های دیوان محاسبات در بخش آموزش صیانت، ورود جدی خواهیم داشت، گفت: به شدت به کمک های شما برای نظارت در قبل و حین خرج نیازمند هستیم.
وی با بیان اینکه جذب حداکثری و بهینه در اعتبارات باید مورد توجه قرارگیرد، گفت: در سنوات گذشته شاید نقاط ضعف دستگاه ها منعکس می شده اما اکنون در برنامه داریم نقاط قوت دستگاه ها را هم به تصمیم گیران و مدیران ارشد استان منتقل کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور