رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت نامگذاری هفته اول اسفند ماه در کشور ما ، به نام هفته ملی سلامت مردان ایرانی ، فرصت مغتنمی است برای توجهات بیشتر به سلامت مردان جامعه که یکی از پایه های اساسی خانواده را تشکیل می دهند.
مردان اکثرا عضوی از تشکل های کاری محسوب می شوند از این رو سلامت آنها به طور کلی بر سلامت جامعه تاثیر گذار است. توجه به سلامت مردان، موجب ارتقای سلامت نیروی کار جامعه و توسعه کشور می گردد . با توجه به اهمیت موضوع جوانی جمعیت ، در سال جاری رویکرد اصلی برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایران ( سما ) مباحث مرتبط با جوانی جمعیت  با تاکید بر سلامت باروری مردان می باشد.
تمامی مردان ایرانی، به دور از هرگونه تبعیض ، باید از سطح مطلوبی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار گردند و دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی درمانی برای تمامی افراد میسر گردد. همچنین، با ارتقای سطح سواد سلامت، حق مطلع شدن از اطلاعات مربوط به نیازهای بهداشتی، عوامل خطر و برنامه های خود مراقبتی، برای ایشان محفوظ باشد

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور