یک مرکز غیرمجاز دندانسازی در شهر بیرجند که اقدام به مداخله در امور دندانپزشکی و دندانسازی به صورت غیر مجاز توسط فرد فاقد صلاحیت می کرد توسط مدیریت و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه شناسایی و بعد از طی مراحل قانونی و تنظیم صورتجلسه مربوطه مرکز مذکور پلمپ گردید.

دکتر سعید شوکتی فرد سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی بر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: همشهریان گرامی جهت انجام خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در موسسات و مراکز پزشکی داری مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به دریافت خدمات نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیر مجاز، موضوع را از طریق سامانه مرکز ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ۱۹۰ بصورت شبانه روزی و یا با شماره های ۳۲۳۸۱۳۱۱- ۳۲۳۸۱۳۱۸- ۳۲۳۸۱۳۳۹- ۰۵۶ گزارش دهند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور