تقدیر در تبین دستاوردهای دولت و اقناع افکار عمومی نشان داد همصدایی کلید موفقیت است. که اول استاندار باعث آن بوده است ،شورای اطلاع رسانی استان ،روابط عمومی از جنس رسانه و رسانه های پای کار انقلاب و پای تو سعه استان که در همه ی شرایط در کنار دولت مردان برای توسعه استان خراسان جنوبی هستند . مغز متفکری که اختیارات استانی را در تبین به مشاورانی از جنس شورای اطلاع رسانی استان و روابط عمومی جوان و انقلابی می سپارد و همدلی ایجاد می کند . در این میان رسانه ها نقش خود را به بهترین نحو ممکن ایفا کردند . رسانه ی ملی و چه رسانه ها مکتوب ،برخط و مجازی استان نشان دادند که بایدتوسعه حرف اول باشد. این همبستگی و همیاری در تمام ارکان استانی باید وجود داشته باشد و همیشه از خراسان جنوبی تصویری مثبت و در حال توسعه مخابره شود تصویری که با برنامه ریزی شورای اطلاع رسانی می تواند در سطح دنیا گسترش پیدا کند . به رسانه های استان می بایست میدان داد بدون هرگونه جانب داری از رسانه یا فرد خاصی گاهی در این مدت اخیر مشاهده می شود مدیران جوان و انقلابی استان این رفتار را دارند که مسلما از روی عدم تجربه است و این مدیران جوان می بایست رفتا ر استاندار در وهله اول و خط مشی شورای اطلاع رستانی را سرلوحله کار خود قرار دهند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور