?سواری پژو و ساینا در تقاطع شهید صیاد شیرازی و امام رضا (ع)  بیرجند باهم برخورد میکنن که به دلیل شدت برخورد هر دو خودرو واژگون و ۲نفر مصدوم شدند.
?علت این تصادف تغییر مسیر ناگهانی سواری پژو اعلام شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور