معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ســلامت، اساســی ترین حــق و ارزشــمندترین ســرمایه بــرای همــه اقشــار و طبقــات اجتمــاع اســت. گفت: از اواخـر سـال ۱۳۸۱ تیمـی از تمامـی سـازمانهای بیمه گـر و کارشناسـان بخشهـای مختلـف دخیـل در سلـامت تشـکیل گردیـد و پـس از مطالعـه جامـع درمـورد نظامهـای مختلـف سلـامت در دنیـا و الگوبـرداری از نظامهـای سلـامت در بعضـی از ایـن کشـورها ازجملـه کانـادا و انگلسـتان، تیـم اجرایـی اصـلاح نظـام سـلامت تشـکیل شـد.
دکتر مجید شایسته با اعلام اینکه از مـرداد مـاه ۱۳۸۴ فرصتی فراهم شد تا اجـرای برنامـه پزشـک خانـواده و بیمـه روسـتایی بـا همـکاری گام بـه گام وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان بیمـه خدمــات درمانــی وقــت آغــاز شــود افزود: در ادامه مطابق آخرین نسخه شـیوه نامه اجرایـی برنامه پزشک خانواده از تابستان ۹۱ در اسـتان فـارس و از پاییـز همـان سـال در اسـتان مازنـدران آغـاز شـد و رونـد اجـرا در ایـن دو اسـتان، پیگیرانـه توسـط سـتاد اجرایـی کشـوری برنامـه مـورد رصـد قـرار گرفـت.
وی با اظهار اینکه در حال حاضر برنامه پزشکی خانواده به تمام شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تسری یافته است خاطرنشان کرد: تحقــق پوشــش همگانــی ســلامت از طریــق توســعه برنامــه پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع مبتنــی بــر مراقبتهــای اولیــه ســلامت چشم اندازی اجرای این برنامه است.
رئیس مرکز بهداشت استان، ارتقای سطح سلامت جامعه، افزایش دسترسی عادلانه مردم و بهره مندی از خدمات سلامت فعال و با کیفیت، کارآمد نمودن حمایت اجتماعی و حفاظت مالی از مردم در پرداخت هزینه های سلامت، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه ،افزایش فرزندآوری، حفظ و ارتقاء جوانی جمعیت ، مدیریت منابع حوزه سلامت،  افزایش امید زندگی و کاهش بار بیماریها را از اهداف کلان این برنامه عنوان کرد.
دکتر شایسته ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه پزشکی خانواده ، کلینیک تخصصی ، بیمارستان سطح دو و بیمارستان تخصصی سطح سه از واحدهایی محسوب می شود که در این برنامه پزشک خانواده شهری به ارائه خدمت خواهند پرداخت
وی با اظهار اینکه بـا توجـه بـه دسترسـی مـردم و ترا کـم جمعیـت، بـرای جمعیـت ۴۰ تـا ۱۲۰ هـزار نفـری، یـک مرکـز خدمـات جامــع ســامت در نظــر گرفتــه میشــود.افزود:  بــرای شــهرهای بــا جمعیــت کمتــر از ۴۰ هــزار نفــر، وجــود یــک مرکــز خدمـات جامـع سلامت الزامـی اسـت.
معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: نیروی انسانی شاغل در مرا کز خدمات جامع سلامت شامل: مســئول فنــی مرکــز (متخصــص پزشــکی خانواده، متخصــص پزشــکی اجتماعــی، پزشــک عمومــی دارای مــدرک MPH ،پزشــک عمومــی دوره دیــده)،  دندانپزشک ،کارشناس سلامت روان ، کارشناس تغذیه ،کارشناس بهداشت محیط ،کارشناس بهداشت حرفه ای ،کارشناس ناظر ، متصدی پذیرش است.
دکتر شایسته با بیان اینکه پایـگاه پزشـکی خانـواده محیطی تریـن واحـد ارائـه خدمـات در نظـام سـلامت اسـت کـه بـه ازای هـر ۳۰۰۰ نفـر تشـکیل شـده، است گفت: این پایگاه واجـد اسـتانداردهای لازم بـرای ارائـه خدمـات سـطح یـک میباشـد و در یکـی از سـه قالـب خصوصی (مطب بخش خصوصی)، دولتی(پایگاههای ضمیمه و غیرضمیمه دولتی)، تجمیعی (چند پایگاه پزشکی خانواده در بخش دولتی یا خصوصی) فعالیت می نماید.
وی اعضای شاغل در پایگاه پزشکی خانواده را شامل پزشک یک نفر، مراقب سلامت دو نفر(یک نفر ماما باشد) و منشی عنوان کرد.
دکتر شایسته در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرای پزشکی خانواده شهری گفت: تا کنون اطلاع رسانی به واحدهای تابعه دانشگاه،ابلاغ شیوه نامه به شبکه ها، صدور ابلاغ روسای کمیته ها، برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و مکاتبه با وزارت بهداشت و برآورد فضای فیزیکی مورد نیاز و اعلام به وزارت بهداشت انجام شده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور