به مناسبت گزارش شورا و شهرداری شهر بیرجند اندکی گفتمان ،فقط اندکی !!! چرا به کرات ترک تشریفات در پروژه ها شهرداری گرفته شده است ؟ هزینه ها تبلیغات سرسام آور شهردای(آقای شهردار) از کجا تامین می شود چرا ترک تشرفیات های شهرداری بیرجند چه در تبلیغات و چه در طرح های مطالعاتی و… با افراد خاص بوده است و چرا مناقصه برگزار نشده است؟

نقش دستگاه های نظارتی استان در بررسی این موارد کجا است؟ چرا تا کنون کسی بر این مسله ورود پیدا نکرده است تا حقی از کسی پایمال نشود و همه مشارکت داشته باشند در تامین موضوعات