مدیر آموزش و پرورش منطقه دستگردان از ترک تحصیل ۶۷ دانش آموز منطقه تپه طاق به علت نبود سرویس برای ایاب و ذهاب در سال گذشته خبر داد